Missie


Wij zijn een samenwerkingsverband van fysiotherapeuten uit de eerste-, tweede- en derde-lijns gezondheidszorg, welke gespecialiseerde fysiotherapeutische zorg levert aan CVA-patiënten in Nijmegen e.o. Dit samenwerkingsverband wil de fysiotherapeutische zorg voor CVA-patiënten in deze regio verbeteren en structureren en transmuraal maken.

Onze zorg- en hulpverlening gaat in eerste instantie uit van een monodisciplinaire benadering van het zorgprobleem en op termijn van een multidisciplinaire benadering.

De CVA- patiënt heeft recht op kwalitatief hoogwaardige zorg. Daaronder verstaan we professionele, patiëntgerichte en innovatieve hulpverlening. Hierbij wordt gestreefd naar behoud dan wel vergroten van de zelfredzaamheid als voorwaarde voor zowel de kwaliteit van het leven als ook de participatie van de patiënt in de eigen leefomgeving. Indien er sprake is van vermindering van de zelfredzaamheid wordt de patiënt hierin optimaal begeleid.

De specialistische zorg en hulp wordt aangeboden door deskundige fysiotherapeuten die "state of the art" werken met een duidelijke affiniteit voor de CVA-patiënt.

Visie


Wij verwachten/ervaren dat de vraag van patiënten met CVA naar gespecialiseerde fysiotherapeutische zorg in de komende jaren zal toenemen. Om hier goed op voorbereid te zijn willen we het kennisnetwerk zijn van gespecialiseerde fysiotherapeuten uit de eerste, tweede en derde-lijns gezondheidszorg, die hoogwaardige zorg levert aan CVA-patiënten.

We willen een inzichtelijk netwerk van collega's vormen waar CVA-patiënten en hun naasten, verwijzers en collegae terecht kunnen. Binnen dit netwerk werken we gezamenlijk, gebruikmakend van elkaars expertises, voortdurend aan de verbetering van de kwaliteit, doelmatigheid en doelgerichtheid van onze zorg- en hulpverlening. We maken daarbij gebruik van de nieuwste inzichten en richtlijnen op het gebied van neurorevalidatie.

Door structureel met elkaar samen te werken aan verdieping van onze kennis op het gebied van CVA, en door samen te werken in transmurale ketenzorg, willen we ons doel, het optimaliseren van kwaliteit van hulpverlening voor de CVA-patiënt, bereiken. We stellen ons daarbij actief op binnen het zorgproces en in het begeleiden van de patiënt.

Ook is het ondersteunen/opzetten van ketenzorgprojecten om inhoudelijke kennis af te stemmen en voortgang, verwijzing en nazorg professioneel te regelen voor de CVA patiënt een van onze speerpunten.